Panorama General de las Convalidaciones

Al 2010 es va publicar en el DOCV l’orde 71/2010 de la Conselleria d’Educació que regulava la convalidació i exempció de les matèries d’ESO i Batxillerat per part de l’alumnat que cursa simultàniament ensenyaments professionals de música i de dansa.

Aquesta ordre permet convalidar:

  • la matèria de Música en ESO però únicament en 2n o 3r i la de 4t
  • matèries optatives d’ESO
  • matèries de la modalitat d’Arts del Batxillerat

Tanmateix, al novembre de 2010, la Conselleria proposava una modificació d’aquesta normativa per a permetre:

  • convalidar 2n i 3r (i no només un d’aquests cursos)
  • modificar l’orde que regula l’organització i el funcionament del Batxillerat (Orde de 19 de juny de 2009) per a facilitar la compatibilitat d’estudis entre el cinquè i sisè curs dels ensenyaments professionals de música o dansa i el batxillerat quan l’alumnat les curse simultàniament.

D’aquesta manera s’estableix que aquest alumnat pot convalidar les matèries de modalitat en el batxillerat i només serà avaluat de les matèries comunes. A gener, la Conselleria torna proposar una nova orde, complementària a la normativa vigent, que regula l’admissió, l’accés i la matrícula de l’alumnat que cursa estudis en els conservatoris. Aquesta nova ordre inclou un article que introdueix la convalidació de matèries de conservatori per a l’alumnat que està estudiant simultàniament el batxillerat. D’aquesta manera, s’estableixen totes les convalidacions que regula el Reial Decret 242/ 2009, de 27 de febrer. Les convalidacions quedarien així:

Convalidació de la matèria Música enEducació Secundària Obligatòria
Matèria d’ESO que es convalida Assignatura dels ensenyents professionals demúsica o dansa amb la que es convalida
 Música de 2n i 3r d’ESO  1r d’Instrument o Veu dels ensenyaments demúsica
 Música de 4t d’ESO 2n d’Instrument o Veu dels ensenyaments demúsica
 Música de 2n i 3r d’ESO  1r de Música dels ensenyaments de dansa
 Música de 4t d’ESO  2n de Música dels ensenyaments de dansa
Convalidació de matèries optatives enEducació Secundària Obligatòria
 Matèria optativa d’ESO que es Convalida Assignatura dels ensenyaments professionals
Música I Certificat d’ensenyaments elementals de música
Música I  Superació de la prova d’accés als ensenyamentsprofessionals de música
Música I  Superació d’una assignatura de qualsevol curs delsensenyaments professionals de música
Dansa I  Certificat d’ensenyaments elementals de dansa
Dansa I  Superació de la prova d’accés als ensenyamentsprofessionals de dansa
Dansa I  Superació d’una assignatura de qualsevol curs delsensenyaments professionals de dansa
Convalidació de matèries de modalitat enBatxillerat amb determinades assignaturesdels ensenyaments professionals de dansa
 Matèria de Batxillerat que es convalida  Assignatura dels ensenyaments professionalsde dansa amb la quees convalida
 Anatomia aplicada  1r i 2n cursos d’Anatomia ibiomecànica aplicada a la dansa
 Arts escèniques  Interpretació i Creativitat i dansa
 Història de la música i de la dansa Origen i evolució de la dansa i una d’entre lesassignatures següents:Origen i evolució del flamenc

Història de la dansa espanyola

Història de la dansa clàssica

Història de la dansa moderna i contemporània

 Llenguatge i pràctica musical  3r cursde Música

Convaliadació d’asignatures dels ensenyaments professionals de música o dansa amb les matèries de modalitat de primer i segon de batxillerat

Assignatura dels ensenyaments professionals de música que es convalida Matèria de Batxillerat amb la qual es convalida
 1r curs d’Anàlisi o 1r curs de Fonaments de composició  Analisí Musical II
 Cultura Audiovisual  Cultura Audiovisual
 1r i 2n curs d’Història de la Música  Història de la música i de la dansa
 1r curs de Llenguatge musical  Llenguatge i pràctica musical
Assignatura dels ensenyaments professionals de dansa que es convalida  Matèria de Batxillerat amb la qual es convalida
1r i 2n curs d’Anatomia i biomecànica aplicada a ladansa  Anatomia aplicada
 Interpretació i Creativitat i Dansa  Arts escèniques
 Cultura audiovisual  Cultura audiovisual
Origen i Evolució de la Dansa i una d’entre lessegüents assignatures:

-Origen i evolució del Flamenc

– Història de la dansa clàssica

– Història de la dansa moderna i contemporània

– Història de la dansa espanyola

Història de la música i de la dansa
 1r, 2n i 3r cursos de Música  Llenguatge i pràctica musical

Convalidaciones dentro del conservatorio

Los alumnos que cursen más de una especialidad únicamente cursarán las asignaturas comunes por una de ellas. Una vez cursadas y superadas en una especialidad, la calificación obtenida es válida para todas las especialidades y de esta manera deberá constar en el libro de calificaciones.

Son asignaturas comunes del currículo de las enseñanzas profesionales: Instrumento o voz, Lenguaje Musical, Armonía, Análisis e Historia de la Música. Son propias de la especialidad: Música de Cámara, Orquesta, Banda/Conjunto, Coro, Piano o Clave Complementario, Tabalet, e Idiomas Aplicados en el caso del Canto. La asignatura de Coro y la de Piano complementario, se cursarán una sola vez, independientemente de que formen parte del currículo de la segunda especialidad.

Capítulos de: Convalidaciones

 Introducción

 Panorama General de las Convalidaciones

 Convalidaciones entre el Bachillerato de Artes y las EEPP

 Convalidaciones en las Enseñanzas Artísticas Superiores

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: